CAB

Tiêu Chuẩn Cộng Đồng

Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi áp dụng cho mọi loại nội dung và với mọi người trên khắp thế giới.

Mỗi phần trong Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi đều bắt đầu bằng “Lý do xây dựng chính sách”. Đây là nội dung trình bày mục tiêu của chính sách, theo sau là các dòng chính sách cụ thể nêu rõ: